Warunki i zasady

Copyright (C) 2003-2024 Langmeier Software GmbH, Freienbach Szwajcaria (Wszystkie prawa autorskie i prawa pomocnicze zastrzeżone

Warunki umowy

Ogólne Warunki Użytkowania Langmeier Software oraz Warunki Użytkowania aBusiness

§I. DEFINICJE I WARUNKI

"Licencjodawca" oznacza Langmeier Software GmbH, Pfäffikon SZ, Szwajcaria. Zwane również "Oprogramowaniem Langmeiera".
"Opłata Licencyjna" oznacza wynagrodzenie należne Licencjobiorcy za korzystanie z Oprogramowania.
"Licencjobiorca" oznacza nabywcę Licencji lub użytkownika Oprogramowania.
"Wieczyste" oznacza prawo do użytkowania przez nieograniczony czas zgodnie z Klauzulą II 1.
"Subskrypcja" oznacza powtarzające się prawo do korzystania przez ograniczony okres czasu zgodnie z Klauzulą II 2.
"Pay as you Go" oznacza naliczanie opłat w zależności od korzystania z Oprogramowania.
"Zakup In-App" oznacza aktywację płatnych usług w ramach platformy aBusiness.
"Oprogramowanie" oznacza program komputerowy "aBusiness" oraz towarzyszącą mu dokumentację.

Niniejsza Umowa Licencyjna wchodzi w życie z chwilą zakupu, odpowiednio, instalacji lub korzystania z Oprogramowania i Usług Internetowych.

§II. ZAKRES UŻYTKOWANIA

1. PERPETEKCJA:

W zamian za uiszczoną opłatę licencyjną Licencjodawca niniejszym przyznaje Licencjobiorcy wieczyste, niezbywalne, niewyłączne, ogólnoświatowe prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Licencja pozostaje ważna do czasu zakończenia korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę lub do czasu wypowiedzenia licencji przez Licencjodawcę z powodu nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Umowy. Licencjobiorca nie jest uprawniony do bezpłatnego wsparcia lub aktualizacji. Może on uzyskać wsparcie techniczne lub aktualizacje za opłatą za pośrednictwem jednego z kanałów wsparcia technicznego udostępnionych przez Licencjodawcę ). Jeśli Licencjobiorca zostanie poinformowany przez Licencjodawcę o zalecanych uaktualnieniach, aktualizacjach lub łatach, ma prawo do ich odpłatnego nabycia. Jeśli Licencjobiorca nie zastosuje się do tych zaleceń, utraci roszczenia z tytułu gwarancji lub odszkodowania, jeśli szkoda została spowodowana brakiem zakupu uaktualnień, aktualizacji lub poprawek.

2. ABO:

W zamian za uiszczoną opłatę licencyjną Licencjodawca niniejszym przyznaje Licencjobiorcy ograniczone w czasie, niezbywalne, niewyłączne, ogólnoświatowe prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Licencja pozostaje ważna przez 12 miesięcy od daty instalacji i jest automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy, chyba że Licencjobiorca wypowie ją na piśmie nie później niż 3 miesiące przed wygaśnięciem. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z powodu nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę niniejszej umowy. Licencjobiorca ma prawo do uaktualnień i aktualizacji oraz wsparcia za pośrednictwem jednego z kanałów wsparcia technicznego udostępnionych przez Licencjodawcę (https://www.langmeier-software.com/support).

3. BILLING WEDŁUG UŻYTKOWANIA I ZAKUPÓW W APLIKACJI:

Aplikacje, oprogramowanie, narzędzia i usługi, które są rozliczane na zasadzie pay-as-you-go lub pay-as-you-use w platformie aBusiness, są rozliczane miesięcznie i płatne w ciągu 10 dni. Miejsce do przechowywania danych w chmurze i użytkownicy są w ten sposób rozliczani jako usługi podstawowe. W ten sposób fakturowane jest również korzystanie przez licencjobiorcę z płatnych aplikacji, narzędzi i usług. Cennik na stronie https://www.abusiness.one/preise jest decydujący przy rozliczaniu podstawowych usług. W przypadku dodatkowych aplikacji, narzędzi i usług, które można aktywować za pośrednictwem sklepu z aplikacjami w ramach platformy aBusiness (zwanych również "zakupami in-app"), obowiązują ceny podane w sklepie z aplikacjami aBusiness (https://apps.abusiness.net/).

4. LICENCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH I LICENCJE KLUCZOWE

Zakup licencji jednostanowiskowych uprawnia użytkownika do korzystania z oprogramowania tylko na jednym komputerze. Jeśli to oprogramowanie ma być używane na wielu komputerach, należy zakupić oddzielną licencję dla każdego komputera.

Jeśli oprogramowanie jest używane w chmurze (SaaS, aBusiness), zakup licencji uprawnia do korzystania z niej przez jednego użytkownika (User) tak długo, jak umowa zakupu nie zostanie rozwiązana przez jedną ze stron w terminach wypowiedzenia określonych w klauzuli §V1.

5. KOPIA

Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię Oprogramowania wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej i archiwalnej w przypadku Oprogramowania instalowanego lokalnie, do którego używania Licencjobiorca jest upoważniony. Jeżeli Licencjobiorca korzysta z oprogramowania w chmurze działającego w chmurze publicznej Przedsiębiorstwa, wówczas Licencjobiorca może tworzyć kopie swoich danych użytkownika jedynie w celach tworzenia kopii zapasowych i archiwalnych.

6. ZMIANA

Modyfikacja ogólnodostępnego kodu źródłowego oprogramowania lub skryptów programistycznych jest dozwolona tylko w celu dostosowania oprogramowania do potrzeb użytkownika w ramach customizacji. Modyfikowanie skryptów i ogólnie dostępnych kodów źródłowych oprogramowania w celu obejścia ograniczeń licencyjnych i podobnych blokad jest niedozwolone. We wszystkich innych przypadkach modyfikacja, redystrybucja i dystrybucja kodu źródłowego lub binariów oprogramowania należących do licencjodawcy na mocy prawa autorskiego jest niedozwolona.

7. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:

Wypożyczanie, użyczanie, udzielanie sublicencji lub modyfikowanie Oprogramowania w jakikolwiek sposób jest zabronione. Dekompilacja, inżynieria wsteczna lub dezasemblacja Oprogramowania jest dozwolona wyłącznie w celu uzyskania informacji dotyczących współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego. Korzystanie z oprogramowania jest również zabronione w środowiskach, które zagrażają życiu ludzi lub zwierząt.

8. ROZWIĄZANIE ZE STRONY KLIENTA

W przypadku wypowiedzenia opłat za konserwację lub użytkowanie oprogramowania, Klient jest zobowiązany do usunięcia z serwerów, twardych dysków i komputerów Klienta, niezwłocznie po upływie okresu wypowiedzenia, a tym samym po wystąpieniu wypowiedzenia, wszystkich kodów źródłowych i plików wykonywalnych oraz baz danych, które zostały dostarczone i zaimportowane poprzez automatyczne aktualizacje i które stanowią materiał chroniony prawem autorskim Langmeier Software GmbH.§IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE "TAK JAK JEST". LICENCJOBIORCA PONOSI RYZYKO ZWIĄZANE Z JEGO UŻYCIEM. LANGMEIER SOFTWARE NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LANGMEIER SOFTWARE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

2. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE SZKÓD
JEŚLI, POMIMO POSTANOWIEŃ ARTYKUŁU §IV. 1, TO LICENCJOBIORCA MOŻE DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA OD FIRMY LANGMEIER SOFTWARE I JEJ DOSTAWCÓW WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO WYSOKOŚCI 5,00 CHF (PIĘĆ FRANKÓW SZWAJCARSKICH). LICENCJOBIORCA NIE BĘDZIE UPRAWNIONY DO DOCHODZENIA JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKOWYCH, UTRACONYCH ZYSKÓW, INNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH LUB KARNYCH.

To ograniczenie ma zastosowanie po pierwsze do wszystkiego, co dotyczy oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, a po drugie do roszczeń opartych na naruszeniu umowy, naruszeniu gwarancji, rękojmi lub zobowiązania, ścisłej odpowiedzialności, zaniedbaniu lub czynie niedozwolonym, a także wszelkich innych roszczeń, w każdym przypadku w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Dotyczy to również sytuacji, gdy Langmeier Software lub jego oferenci wiedzieli lub powinni byli wiedzieć o możliwości wystąpienia szkody. Jeśli licencjobiorca nabył oprogramowanie w stanie lub kraju, w którym wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wynikowe lub inne jest niedozwolone, wówczas korzystanie z oprogramowania jest surowo zabronione. Jeśli używasz oprogramowania w takich okolicznościach, robisz to całkowicie na własne ryzyko

§V. WNIOSKI


1. WYŁĄCZENIE UŻYTKOWANIA W NIEKTÓRYCH SYSTEMACH I DO NIEKTÓRYCH CELÓW

UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA JEST ŚCIŚLE ZABRONIONE W ŚRODOWISKACH LUB DO CELÓW, GDY MOŻE TO ZAGRAŻAĆ ŻYCIU, W TYM LUDZKIM I ZWIERZĘCYM. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPROGRAMOWANIE JEST OBSŁUGIWANE PRAWIDŁOWO CZY NIEPRAWIDŁOWO I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JAKIKOLWIEK WADLIWY SKŁADNIK OPROGRAMOWANIA MÓGŁBY SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE, NIE WOLNO UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA TAM, GDZIE TAKIE ZAGROŻENIE MOGŁOBY ISTNIEĆ, NAWET W PEWNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W WYNIKU UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA. JAKIEKOLWIEK UŻYCIE, W KTÓRYM ISTNIEJE RYZYKO ZRANIENIA LUB CHOROBY CO NAJMNIEJ JEDNEJ ISTOTY LUDZKIEJ LUB CO NAJMNIEJ JEDNEGO ZWIERZĘCIA JEST SUROWO ZABRONIONE
Korzystanie z Oprogramowania jest również surowo zabronione, jeśli zostało ono nabyte w stanie lub kraju, w którym, zgodnie z §IV. Paragraf 2, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wynikowe lub inne jest niedozwolone.


2. ZAKOŃCZENIE

Licencjodawca ma prawo wypowiedzieć bieżące Licencje i Umowy Zakupu w trybie natychmiastowym w każdym czasie w przypadku, gdy Licencjobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych lub ustawowych wynikających z niniejszej Umowy lub w przypadku, gdy stanie się niewypłacalny lub nie będzie chciał zapłacić. Po wypowiedzeniu umowy przez Licencjodawcę, wszystkie prawa do użytkowania automatycznie wygasają.

Wpłacając zaliczkę w wysokości 15.000 CHF (piętnaście tysięcy franków szwajcarskich), można aktywować dostęp do Chmury na kolejne cztery tygodnie. Wszystkie zaległe faktury zostaną uregulowane przy użyciu tej zaliczki, a jeśli pozostanie jakaś reszta, zostanie ona zwrócona w ciągu 6 miesięcy, jeśli do tego czasu nie zostaną poniesione żadne dalsze koszty (w tym, ale nie wyłącznie, koszty wsparcia, materiałów i inne).

Jeśli dane są przechowywane w chmurze, licencjobiorca może zażądać kopii swoich danych (prawo do przenoszenia danych). Koszty poniesione w związku z wnioskami o udostępnienie danych zostaną zafakturowane licencjobiorcy w wysokości 52,50 CHF (pięćdziesiąt dwa franki szwajcarskie i pięćdziesiąt centymów) za kwadrans lub jego część. Wymaga to wpłacenia zaliczki w wysokości 1500 CHF (tysiąc pięćset franków szwajcarskich), która nie podlega zwrotowi w całości ani w części.

3. WSPARCIE + USŁUGI DORADCZE

Wszystkie usługi wsparcia i konsultingowe wykonywane przez Licencjodawcę w imieniu Licencjobiorcy będą automatycznie fakturowane przez Licencjodawcę według stawki dziennej lub półdniowej. Za pół dnia lub jego część naliczana jest stawka półdniowa, a za dni lub ich część przekraczającą pół dnia naliczana jest stawka dzienna. Stawka za pół dnia wynosi 1560 franków szwajcarskich, a za dzień 2600 franków szwajcarskich.

4. WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Za koszty administracyjne poniesione przez nas w związku z zapytaniami pisemnymi, w szczególności zapytaniami pochodzącymi od, ale nie tylko, instytucji i organów publicznych, jak również od wnioskodawców prywatnych lub innych wnioskodawców, pobieramy zwrot kosztów w wysokości 325 CHF (trzysta dwadzieścia pięć franków szwajcarskich) za godzinę lub jej część, jak również zryczałtowaną opłatę za przyjęcie przesyłki listowej w wysokości 25 CHF (dwadzieścia pięć franków szwajcarskich) plus niewielki zwrot kosztów w wysokości 20 CHF.80 (Dwadzieścia franków szwajcarskich i osiemdziesiąt centymów).

5. AUDYT:

Licencjodawca ma prawo sprawdzać zgodność działania licencjobiorcy z umową za pomocą audytów. Jeśli audyt wykaże rozbieżności ze zobowiązaniami umownymi Licencjobiorcy, kosztami takiego audytu zostanie obciążony Licencjobiorca.

6. ABSTRAINT:

Licencjobiorca nie może dokonać cesji żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy, chyba że na rzecz następcy prawnego.

7. PRAWO ZASTOSOWANE:

Ta umowa jest regulowana przez prawo szwajcarskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku jest wyłączona.

Miejsce jurysdykcji: Miejscem jurysdykcji jest Pfäffikon SZ, Szwajcaria.
______________________________________


© 2003-2024 Langmeier Software GmbH, Pfäffikon SZ, Schweiz