Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2003-2024 Langmeier Software GmbH, Freienbach Ελβετία (Όλα τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα διατηρούνται

AGB

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Langmeier Software καθώς και οι όροι χρήσης του aBusiness

§I. ΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

ως "δικαιοπάροχος" νοείται η Langmeier Software GmbH, Pfäffikon SZ, Ελβετία. Αναφέρεται επίσης ως "Langmeier Software".
"Αμοιβή άδειας χρήσης" σημαίνει το αντίτιμο που οφείλει ο κάτοχος της άδειας χρήσης για τη χρήση του λογισμικού.
"Αδειούχος" είναι ο αγοραστής της Άδειας Χρήσης ή ο χρήστης του Λογισμικού.
"Διαρκές" σημαίνει δικαίωμα χρήσης για απεριόριστο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη ρήτρα ΙΙ 1.
"Συνδρομή" σημαίνει επαναλαμβανόμενο δικαίωμα χρήσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη ρήτρα ΙΙ 2.
"Pay as you Go" σημαίνει τιμολόγηση ανάλογα με τη χρήση του Λογισμικού.
"Αγορά εντός της εφαρμογής" σημαίνει την ενεργοποίηση χρεώσιμων υπηρεσιών εντός της πλατφόρμας aBusiness.
"Λογισμικό" σημαίνει το πρόγραμμα υπολογιστή 'aBusiness' και τη σχετική τεκμηρίωση

Η παρούσα σύμβαση άδειας χρήσης τίθεται σε ισχύ με την αγορά, την εγκατάσταση ή τη χρήση του λογισμικού και των διαδικτυακών υπηρεσιών.

§II. ΠΕΔΊΟ ΧΡΉΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Σε αντάλλαγμα της καταβληθείσας αμοιβής άδειας χρήσης, ο Χορηγός παραχωρεί με το παρόν στον Αδειούχο ένα διαρκές, μη μεταβιβάσιμο, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Η άδεια χρήσης θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου τερματιστεί η χρήση του λογισμικού από τον κάτοχο της άδειας χρήσης ή έως ότου ο δικαιοπάροχος καταγγείλει την άδεια χρήσης λόγω μη συμμόρφωσης του κατόχου της άδειας χρήσης με την παρούσα συμφωνία. Ο κάτοχος της άδειας χρήσης δεν δικαιούται δωρεάν υποστήριξη ή ενημερώσεις. Μπορεί να λάβει τεχνική υποστήριξη ή αναβαθμίσεις έναντι αμοιβής μέσω ενός από τα κανάλια τεχνικής υποστήριξης που παρέχει ο δικαιοπάροχος ). Εάν ο κάτοχος της άδειας χρήσης ενημερωθεί από τον δικαιοπάροχο για συνιστώμενες αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις ή επιδιορθώσεις, έχει το δικαίωμα να τις αγοράσει με χρέωση. Εάν ο κάτοχος της άδειας χρήσης δεν ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, χάνει τις αξιώσεις του για εγγύηση ή αποζημίωση, εάν η ζημία προκλήθηκε από τη μη αγορά αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή διορθώσεων.

2. ABO:

Σε αντάλλαγμα της καταβληθείσας αμοιβής άδειας χρήσης, ο δικαιοπάροχος χορηγεί με το παρόν στον κάτοχο της άδειας χρήσης ένα περιορισμένης διάρκειας, μη μεταβιβάσιμο, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Η άδεια παραμένει σε ισχύ για 12 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης και ανανεώνεται αυτόματα για άλλους 12 μήνες, εκτός εάν καταγγελθεί εγγράφως από τον κάτοχο της άδειας το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της. Ο Αδειοπάροχος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία λόγω μη συμμόρφωσης του Αδειούχου με την παρούσα Συμφωνία. Ο κάτοχος της άδειας χρήσης δικαιούται αναβαθμίσεις και ενημερώσεις και υποστήριξη μέσω ενός από τα κανάλια τεχνικής υποστήριξης που παρέχει ο δικαιοπάροχος (https://www.langmeier-software.com/support).

3. ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΕΝΤΌΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ:

Οι εφαρμογές, το λογισμικό, τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που τιμολογούνται με βάση τη συνδρομή ή τη χρήση στην πλατφόρμα aBusiness τιμολογούνται μηνιαίως και εξοφλούνται εντός 10 ημερών. Ο αποθηκευτικός χώρος στο νέφος και οι χρήστες χρεώνονται ως βασικές υπηρεσίες με αυτόν τον τρόπο. Η χρήση εφαρμογών, εργαλείων και υπηρεσιών με χρέωση από τον κάτοχο της άδειας τιμολογείται επίσης με αυτόν τον τρόπο. Ο τιμοκατάλογος στη διεύθυνση https://www.abusiness.one/preise είναι καθοριστικός για την τιμολόγηση των βασικών


υπηρεσιών.


Για πρόσθετες εφαρμογές, εργαλεία και υπηρεσίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω του καταστήματος εφαρμογών εντός της πλατφόρμας aBusiness (που αναφέρονται επίσης ως "αγορές εντός εφαρμογής"), ισχύουν οι τιμές που αναφέρονται στο κατάστημα εφαρμογών aBusiness (https://apps.abusiness.net/).

4. ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΝΌΣ ΧΡΉΣΤΗ ΚΑΙ CLOUD

Η αγορά αδειών χρήσης ενός μηχανήματος σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό σε έναν υπολογιστή. Εάν αυτό το λογισμικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πολλούς υπολογιστές, πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστή άδεια χρήσης για κάθε υπολογιστή.

Εάν το λογισμικό χρησιμοποιείται στο νέφος (SaaS, aBusiness), η αγορά της άδειας χρήσης παρέχει το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού για έναν χρήστη (Χρήστης), εφόσον η σύμβαση αγοράς δεν έχει καταγγελθεί από κανένα από τα δύο μέρη εντός των προθεσμιών προειδοποίησης που ορίζονται στη ρήτρα §V1.

5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Ο κάτοχος της άδειας χρήσης μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίγραφο του λογισμικού αποκλειστικά για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αρχειοθέτησης στην περίπτωση τοπικά εγκαταστάσιμου λογισμικού, το οποίο ο κάτοχος της άδειας χρήσης έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί. Εάν ο κάτοχος άδειας χρησιμοποιεί λογισμικό cloud που εκτελείται στο δημόσιο cloud της aBusiness, τότε ο κάτοχος άδειας μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα των δεδομένων των χρηστών του μόνο για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αρχειοθέτησης.

6. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η τροποποίηση του ελεύθερα προσβάσιμου πηγαίου κώδικα του λογισμικού ή των σεναρίων προγραμματισμού επιτρέπεται μόνο με σκοπό την προσαρμογή του λογισμικού στις ανάγκες του χρήστη στο πλαίσιο της προσαρμογής. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των σεναρίων και του ελεύθερα προσβάσιμου πηγαίου κώδικα λογισμικού για την παράκαμψη των περιορισμών αδειών χρήσης και παρόμοιων κλειδαριών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, διάδοση και διανομή πηγαίων κωδικών ή δυαδικών αρχείων λογισμικού που αποτελούν ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων του δικαιοπάροχου.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ:

Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, ο δανεισμός, η παραχώρηση άδειας χρήσης ή η τροποποίηση του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο. Η αποσυμπίληση, η αντίστροφη μηχανική ή η αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού επιτρέπεται μόνο για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα ενός ανεξάρτητα δημιουργημένου προγράμματος υπολογιστή. Η χρήση του λογισμικού απαγορεύεται επίσης σε περιβάλλοντα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων ή ζώων.

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ

Σε περίπτωση καταγγελίας της συντήρησης ή των τελών χρήσης του λογισμικού, ο Πελάτης υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας ειδοποίησης και συνεπώς την πραγματοποίηση της καταγγελίας, να διαγράψει από τους διακομιστές, τους σκληρούς δίσκους και τους υπολογιστές του Πελάτη όλους τους πηγαίους κώδικες και τα εκτελέσιμα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων που παραδόθηκαν και εισήχθησαν μέσω αυτόματων ενημερώσεων, τα οποία αποτελούν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα της Langmeier Software GmbH.


§IV. ΕΥΘΥΝΗ

1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΠΑΡΑΧΩΡΕΊΤΑΙ ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ "ΩΣ ΈΧΕΙ". Ο ΑΔΕΙΟΎΧΟΣ ΦΈΡΕΙ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ. Η LANGMEIER SOFTWARE ΔΕΝ ΠΑΡΈΧΕΙ ΡΗΤΈΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, Η LANGMEIER SOFTWARE ΑΠΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΚΆΘΕ ΣΙΩΠΗΡΉ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΏΝ
ΕΆΝ, ΠΑΡΆ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ §IV. ΠΑΡΆΓΡΑΦΟ 1, ΤΌΤΕ Ο ΚΆΤΟΧΟΣ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΖΗΤΉΣΕΙ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ LANGMEIER SOFTWARE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΤΗΣ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΆΜΕΣΕΣ ΖΗΜΊΕΣ ΈΩΣ 5,00 CHF (ΠΈΝΤΕ ΕΛΒΕΤΙΚΆ ΦΡΆΓΚΑ). Ο ΑΔΕΙΟΎΧΟΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΎΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΉΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΖΗΜΊΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΩΝ ΚΕΡΔΏΝ, ΆΛΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΏΝ, ΈΜΜΕΣΩΝ, ΤΥΧΑΊΩΝ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΏΝ ΖΗΜΙΏΝ.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει πρώτον για οτιδήποτε σχετίζεται με το Λογισμικό, τις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε ιστότοπους τρίτων ή εφαρμογές τρίτων και δεύτερον για αξιώσεις που βασίζονται σε αθέτηση σύμβασης, αθέτηση εγγύησης, εγγύηση ή εκπροσώπηση, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή αδικοπραξία, καθώς και για όλες τις άλλες αξιώσεις, σε κάθε περίπτωση στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ισχύει επίσης εάν η Langmeier Software ή ο εκμισθωτής της γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα της ζημίας. Εάν ο κάτοχος της άδειας χρήσης απέκτησε το λογισμικό σε κράτος ή χώρα στην οποία δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης για τυχαίες, επακόλουθες ή άλλες ζημίες, τότε η χρήση του λογισμικού απαγορεύεται αυστηρά. Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό υπό αυτές τις συνθήκες, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.


§V. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ


1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΈΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ

Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΆ ΣΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ Ή ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΌΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΤΕΘΕΊ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ Η ΖΩΉ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΚΑΙ ΖΏΩΝ. ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΣΩΣΤΆ Ή ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΑ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΝ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΌ ΣΥΣΤΑΤΙΚΌ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΥΤΌΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΥΠΌ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΑΥΣΤΗΡΆ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎ Ή ΑΣΘΈΝΕΙΑΣ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΕΝΌΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥ Ή ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΕΝΌΣ ΖΏΟΥ.

Η χρήση του λογισμικού απαγορεύεται επίσης αυστηρά εάν το λογισμικό αποκτήθηκε σε κράτος ή χώρα όπου, σύμφωνα με την §IV. Στην παράγραφο 2, δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης για τυχαίες, επακόλουθες ή άλλες ζημίες.


2. ΑΚΥΡΩΣΗ

Ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τις τρέχουσες άδειες και συμφωνίες αγοράς ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ, εάν ο κάτοχος άδειας δεν εκπληρώσει τις συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας ή εάν καταστεί αφερέγγυος ή απρόθυμος να πληρώσει. Με την καταγγελία από τον δικαιοπάροχο, όλα τα δικαιώματα χρήσης λήγουν αυτομάτως.

Με την κατάθεση προκαταβολής ύψους 15.000 ελβετικών φράγκων (15.000 ελβετικών φράγκων), η πρόσβαση στο Cloud μπορεί να ενεργοποιηθεί για τέσσερις ακόμη εβδομάδες. Όλα τα ανεξόφλητα τιμολόγια θα εξοφληθούν με τη βοήθεια αυτής της προκαταβολής και, εάν απομένει υπόλοιπο, το υπόλοιπο αυτό θα επιστραφεί εντός 6 μηνών, εάν δεν έχουν προκύψει περαιτέρω δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της υποστήριξης, των υλικών και άλλων εξόδων) μέχρι τότε.

Εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται στο νέφος, ο κάτοχος άδειας μπορεί να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων του (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων). Ο κάτοχος της άδειας θα χρεώνεται με 52,50 CHF (πενήντα δύο ελβετικά φράγκα και πενήντα λεπτά) ανά τέταρτο της ώρας ή μέρος αυτής για τα έξοδα που προκύπτουν από τις αιτήσεις δεδομένων. Αυτό απαιτεί την προκαταβολή των 1500 ελβετικών φράγκων (χίλια πεντακόσια ελβετικά φράγκα), η οποία δεν επιστρέφεται ούτε στο σύνολό της ούτε αναλογικά.

3. ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ + ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης και παροχής συμβουλών που εκτελούνται από τον Αδειοπάροχο για λογαριασμό του Αδειούχου θα τιμολογούνται αυτόματα από τον Αδειοπάροχο σε ημερήσια ή μισή ημερήσια τιμή. Για μισή ημέρα ή μέρος αυτής θα χρεώνεται μισή ημέρα και για ημέρες ή μέρος αυτής που υπερβαίνουν τη μισή ημέρα θα χρεώνεται ημερήσια τιμή. Η τιμή μισής ημέρας είναι 1560 ελβετικά φράγκα και η ημερήσια τιμή είναι 2600 ελβετικά φράγκα.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΆ ΈΞΟΔΑ

Για τα διοικητικά έξοδα στα οποία υποβαλλόμαστε για τις γραπτές έρευνες, ιδίως για τις έρευνες που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από δημόσιους φορείς και οργανισμούς, καθώς και από ιδιώτες αιτούντες ή άλλους αιτούντες, χρεώνουμε αποζημίωση εξόδων 325 ελβετικών φράγκων (CHF 325) ανά ώρα ή μέρος αυτής, καθώς και κατ' αποκοπήν τέλος αποδοχής επιστολικής αλληλογραφίας για τα διοικητικά έξοδα επεξεργασίας επιστολικής αλληλογραφίας 25 ελβετικών φράγκων (CHF 25) συν κατ' αποκοπήν αποζημίωση μικρών εξόδων 20 ελβετικών φράγκων.80 (είκοσι ελβετικά φράγκα και ογδόντα λεπτά).

5. ΕΛΕΓΧΟΣ:

Ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη συμμόρφωση του αδειούχου με τη σύμβαση μέσω ελέγχων. Εάν ο έλεγχος αποκαλύψει αποκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας, το κόστος του ελέγχου αυτού θα καταλογιστεί στον κάτοχο της άδειας.

6. ΜΗ ΕΚΧΏΡΗΣΗ:

Αποκλείεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία από τον κάτοχο της άδειας χρήσης, με εξαίρεση την εκχώρηση σε οποιονδήποτε διάδοχο.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ:

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το ελβετικό δίκαιο. Εξαιρείται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών του 1980.

Δικαιοδοσία: Ο τόπος δικαιοδοσίας είναι το Pfäffikon SZ, Ελβετία.
______________________________________© 2003-2024 Langmeier Software GmbH, Pfäffikon SZ, Schweiz